سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اگر آمدی 

به دلت بد نیار!

شهر همان شهر است و کوچه همان کوچه و

خانه هم همان خانه،

تنها من کمی مرده ام...!!!

دلم برای کسی تنگ است!

که گمان میکردم...

می آید...

می ماند...

و به تنهاییم پایان می دهد...

آمد...

رفت...

و به زندگیم پایان داد...!

چهارشنبه 94/4/31 | نظر

باید..

 
 

بـاید کسی را پـیدا کـنم

کـه دوستم داشتـه بـاشد!

آنقدر کـه یکی از این شـب هـای لـعنتی

آغوشش را برای مـن و یک دنیـا خـستگی ام

بـگشـاید...

هیچ نـگوید!

هیـچ نـپـرسد....

فـقط مـرا در آغـوش بگیرد...

بـعد هـمان جـا بمیرم..

 

 
چهارشنبه 94/4/31 | نظر

کاش بودی...


وقتی بغض میکردم...


فقط بغلم میکردی و می گفتی...


ببینم چشاتو... منو نگاه کن...


اگه گریه کنی قهر میکنم میرما...!


فقط همین...!همیشه بهم میگفت زندگیمی...


وقتی رفت من بهش گفتم:مگه من زندگیت


نیستم...؟!


گفت آدم برای رسیدن به عشقش باید از 


زندگیش بگذره...!
چهارشنبه 94/4/31 | نظر

عطر تنت روی پیراهنم مانده...


امروز بوئیدمش عمیق _ عمیق _ ...


و با هر نفس بغضم را سنگین تر کردم...


و به یاد آوردم که دیگر,


 تنت _سهم _ دیگریست...


و غمت _ سهم _ من...!


عکس های غمگین از لحظات تنهایی

سلامتی یک نخ سیگار که حداقل میدونم


قبل من با کسی لب نگرفته...


سلامتی دود سیگارم با اینکه کم رنگه


ولی یک رنگه...


سلامتی سیگارم که بهم یاد داد نتیجه


سوختن و ساختن


زیر پا له شدنه..........!
چهارشنبه 94/4/31 | نظر

ببخش..

 
 

boy-pic-Yedooneh.Ir (3)

ببخش


ببخش اگه بی اجازه برایت می نویسم.


ببخش


اگه بی اجازه تو را در خواب می بینم.


ببخش


اگه بی اجازه با غریبه دیدمت...


شرمنده ام


که لحظه هایم هنوز بوی با تو بودن می دهد.


واقعا مرا ببخش


که هنوز نمی توانم از تو متنفر باشم.

 
چهارشنبه 94/4/31 | نظر

 

اسلایدر