سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

من منم با تموم دل خستگی هام......

من منم با تموم دلواپسیام..................

من منم با تموم دلبستگیام......................

من منم با تموم دلتنگی هام ........................

من منم با تموم کینه هام..............................

من منم با تموم  خواسته هام...........................

من منم با تموم داشته هام ...............................

من منم با تموم باخته هام ..........................................

همین من منم ..........................................................
چهارشنبه 93/11/22 | نظر

وقتی از خودم خوشم میاد که ...........

تا وقتی که دیگه مث خودشون محل سگم نزارم بهشون .....

تا وقتی دیگه بو یا نبودشون برام فرقی نکنه ..........................

تا وقتی دیگه نخوام ریختشونو به بینم ....................................

تا وقتی دیگه دلم براشون تنگ نشه .........................................

تا وفتی براشون گریه نکنم.......................................................

تا وقتی دیگه ناراحت نباشم از دست خودم ....................................

 

 

به سلامتی اونی که رفت ............
اونی که با کلی التماس  هم راضی نشود .......
اونی که بهنوش اعتماد بود ..........................
اونی که رفتنش غم بود...............................
اونی که یه هفته بعد جدای بایکی دیگه بود .......
اونی که باعث شود سیگار هم درد دردام شه......
اونی که رفته ولی یادش تا ابد این جاس ...........
اونی که بهش گفتم تا ابد یادت اینجاس..............
اونی که الا با یکی دیگس .......................
..      
کــآش فقـــط بودی . . .
وقتی بغـــض میکردم . . .
بغلــــم میکردی و میگفتی . . .درد?عنـ? :
امشبــم مثــل شبــا? د?گـه
رو تختت دراز بکشـــ?
آهنگــــ بــزار? و بـازم فکــر کنــ?
بـه حرفا?ـــ? کــه باهــم م?زد?ــم…
به ا?نـکـه خیلی همراهم بودی….
به ا?نـکـه حتی یه نگاهش برات یه دنیا ارزش داره…
به ا?نـکـه چقدر باهم دعوا کردیم و آشتی کردیم…
به ا?نـکـه کلی حرف توی دلت میمونه و نمیتونی بهش بگی…
به ا?نـکـه….
لعنت به ا?نـکـه ها….
و مثـــل هم?شــه چشمــات بایــد تقاصـــ پس بـــدن…
::
 

اسلایدر