سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اگـہ مَغرور بود?? کِلآس ?اره ...

اگـہ بے مَحلے کِلآس ?اره ...

اگـہ چَندتآ "بـ ـے اف"..."جـ ـے اف" داشتَـ?? کِلآس ?اره ...

اگـہ بے غیرَتے کِلآس ?اره ...

اگـہ واقعاً هَمـ ـہ اینآ کِلآس ?اره ...

مَـ?? تَرجیح میدَم بے کِلآس تَریـ?? آدَم روے زمیـ?? بآشَم ...!!عاشق

 
 

 

"عاشق" که میشوی ،


همه چیز "بی علت" می شود ...و تمام دنیا "علـت" میشود ،

تا "عـشق" را از تو بگیرد .....
************

ببین غمگینم،ببین دلتنگ دیدارم...ببینخوابم نمی آید،بیدارم...
نگفتم تا کنون، اما کنون بشنو:
تورا بیش از همه کس دوست میدارم******
*******
************
*****************
***********
*****
تنهای بی دلیل
*
*
*
***
*****
********
*********
************
**********
*******
***
*
 

اسلایدر